Bühnenteaser

  • Bildungsstätten

ver.di-Bildungsstätte "Das Bunte Haus"
Senner Hellweg 461
33689 Bielefeld
Tel.: 05205/9100-0
Fax: 05205/9100-30
E-Mail: bst.bielefeld@verdi.de
Internet: www.verdi-das-bunte-haus.de

ver.di-Institut für Bildung, Medien und Kunst
Senner Hellweg 461
33689 Bielefeld
Tel.: 05205/9100-0
Fax: 05205/9100-30
E-Mail: bst.bielefeld@verdi.de
Internet: www.imk.verdi.de

Bildungs- und Beratungszentrum Clara Sahlberg
Koblanckstr. 10
14109 Berlin
Tel.: 030/806713-0
Fax: 030/806713-560
E-Mail: bst.berlin@verdi.de
Internet: www.bbz.verdi.de